notariusz koszalin

ul. Zwycięstwa 179

75-608 Koszalin

+48 94 716 45 07

kontakt@rejentkoszalin.pl

Niezbędnik

Dokumenty jakie należy dostarczyć

Dokumenty niezbędne do sporządzenia czynności notarialnej należy złożyć w kancelarii przed umówionym terminem jej dokonania, przy czym do przygotowania projektu aktu notarialnego wystarczy dostarczyć kopie wymaganych dokumentów osobiście lub drogą mailową, natomiast oryginały dokumentów przedłożyć, względnie okazać przy podpisywaniu aktu notarialnego.
Poniżej wskazujemy dokumenty, które są potrzebne do sporządzenia typowych aktów notarialnych, jednakże ze względu na różnorodność czynności notarialnych, prosimy o kontakt z kancelarią osobiście, telefonicznie lub drogą mailową, w celu uzyskania szczegółowych informacji oraz wykazu niezbędnych dokumentów. Wszelkie informacje w tym zakresie udzielane są bezpłatnie.

kancelaria notarialna koszalin
koszalin notariusz
Sprzedaży nieruchomości gruntowej?
Jakie dokumenty należy dostarczyć Notariuszowi podczas sprzedaży nieruchomości gruntowej?
 1. Numer księgi wieczystej nieruchomości,
 2. Dane stron, tj. imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, pesel, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego/paszportu (data ważności),
 3. Podstawa nabycia (dokument na podstawie którego została nabyta nieruchomość), a jeżeli nieruchomość została nabyta na podstawie dziedziczenia, zasiedzenia, lub dokonanych po 1 stycznia 2007 r. umów: darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, przeniesienia w wykonaniu zapisu, dalszego zapisu, lub polecenia testamentowego, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia,
 4. Wypis z rejestru gruntów, a jeżeli dla nabywanej działki będzie zakładana nowa księga wieczysta to również wyrys z mapy ewidencyjnej,
 5. Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
 6. Zaświadczenie stwierdzające czy działka gruntu objęta jest uproszczonym planem urządzania lasu bądź decyzją wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów,
 7. Zaświadczenie stwierdzające czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji bądź w Specjalnej Strefie Rewitalizacji,
 8. Wypis z kartoteki budynków, jeżeli jest to nieruchomość zabudowana,
 9. Zaświadczenie że w budynku mieszkalnym nie ma osób zameldowanych, jeżeli jest to nieruchomość zabudowana,
 10. Wypis aktu notarialnego pełnomocnictwa, jeżeli strona czynności reprezentowana jest przez pełnomocnika,
 11. Jeżeli nieruchomość nabywana jest ze środków pochodzących z kredytu bankowego – umowa kredytowa oraz oświadczenie banku o ustanowieniu hipoteki.
Sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość
Jakie dokumenty należy dostarczyć Notariuszowi podczas sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość?
 1. Numer księgi wieczystej nieruchomości,
 2. Dane stron, tj. imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, pesel, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego/paszportu (data ważności),
 3. Podstawa nabycia (dokument na podstawie którego została nabyta nieruchomość), a jeżeli nieruchomość została nabyta na podstawie dziedziczenia, zasiedzenia, lub dokonanych po 1 stycznia 2007 r. umów: darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, przeniesienia w wykonaniu zapisu, dalszego zapisu, lub polecenia testamentowego, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia,
 4. Zaświadczenie że w lokalu mieszkalnym nie ma osób zameldowanych,
 5. Zaświadczenie od zarządcy nieruchomości o braku zaległości w opłatach eksploatacyjnych za lokal lub o stanie zaległości w tym zakresie,
 6. Wypis aktu notarialnego pełnomocnictwa, jeżeli strona czynności reprezentowana jest przez pełnomocnika,
 7. Jeżeli nieruchomość nabywana jest ze środków pochodzących z kredytu bankowego – umowa kredytowa oraz oświadczenie banku o ustanowieniu hipoteki.
Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
Jakie dokumenty należy dostarczyć Notariuszowi podczas sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego?
 1. Numer księgi wieczystej, jeżeli jest założona dla przedmiotowego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 2. Dane stron, tj. imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, pesel, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego/paszportu (data ważności),
 3. Podstawa nabycia (dokument na podstawie którego została nabyta nieruchomość), a jeżeli nieruchomość została nabyta na podstawie dziedziczenia, zasiedzenia, lub dokonanych po 1 stycznia 2007 r. umów: darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, przeniesienia w wykonaniu zapisu, dalszego zapisu, lub polecenia testamentowego, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia,
 4. Zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej stwierdzające komu przysługuje przedmiotowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz o nie zaleganiu bądź zaleganiu w opłatach za przedmiotowy lokal,
 5. Zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej stanowiące podstawę do założenia księgi wieczystej, jeżeli wniosek o jej założenie ma zostać złożony w umowie,
 6. Zaświadczenie że w lokalu mieszkalnym nie ma osób zameldowanych,
 7. Wypis aktu notarialnego pełnomocnictwa, jeżeli strona czynności reprezentowana jest przez pełnomocnika,
 8. Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nabywana jest ze środków pochodzących z kredytu bankowego – umowa kredytowa oraz oświadczenie banku o ustanowieniu hipoteki.
Darowizna nieruchomości gruntowej
Jakie dokumenty należy dostarczyć Notariuszowi podczas darowizny nieruchomości gruntowej?
 1. Numer księgi wieczystej nieruchomości,
 2. Dane stron, tj. imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, pesel, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego/paszportu (data ważności),
 3. Podstawa nabycia (dokument na podstawie którego została nabyta nieruchomość), a jeżeli nieruchomość została nabyta na podstawie dziedziczenia, zasiedzenia, lub dokonanych po 1 stycznia 2007 r. umów: darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, przeniesienia w wykonaniu zapisu, dalszego zapisu, lub polecenia testamentowego, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia,
 4. Wypis z rejestru gruntów, a jeżeli dla nabywanej działki będzie zakładana nowa księga wieczysta to również wyrys z mapy ewidencyjnej,
 5. Wypis aktu notarialnego pełnomocnictwa, jeżeli strona czynności reprezentowana jest przez pełnomocnika.
Darowizna lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość
Jakie dokumenty należy dostarczyć Notariuszowi podczas darowizny lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość?
 1. numer księgi wieczystej nieruchomości,
 2. dane stron, tj. imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, pesel, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego/paszportu (data ważności),
 3. podstawa nabycia (dokument na podstawie którego została nabyta nieruchomość), a jeżeli nieruchomość została nabyta na podstawie dziedziczenia, zasiedzenia, lub dokonanych po 1 stycznia 2007 r. umów: darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, przeniesienia w wykonaniu zapisu, dalszego zapisu, lub polecenia testamentowego, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia,
 4. wypis aktu notarialnego pełnomocnictwa, jeżeli strona czynności reprezentowana jest przez pełnomocnika.
Umowa majątkowa małżeńska
Jakie dokumenty należy dostarczyć Notariuszowi do sporządzenia małżeńskiej umowy majątkowej?
 1. Dane stron, tj. imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, pesel, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego/paszportu (data ważności),
 2. Odpis skrócony aktu małżeństwa,
 3. Jeżeli wcześniej były zawierany umowy majątkowe małżeńskie – wypisy aktów notarialnych tych umów.
Pełnomocnictwo
Jakie dokumenty należy dostarczyć do Notariusza do przygotowania pełnomocnictwa?
 1. Dane pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, pesel),
 2. Informacja do jakich czynności pełnomocnictwo ma zostać udzielone, jeżeli do nabycia/zbycia konkretnej nieruchomości, to także numer księgi wieczystej tej nieruchomości.
Testament
Jakie dokumenty należy dostarczyć Notariuszowi do przygotowania testamentu?
 1. Dane osoby sporządzającej testament, tj. imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, pesel, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego/paszportu (data ważności),
 2. Dane osób powołanych do dziedziczenia (imiona, nazwisko, imiona rodziców, pesel).
Akt poświadczenia dziedziczenia
Jakie dokumenty są potrzebne dla Notariusza do przygotowania aktu poświadczenia dziedziczenia?
 1. Odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 2. Odpis skrócony aktu małżeństwa spadkodawcy, jeżeli w chwili śmierci pozostawał w związku małżeńskim,
 3. Odpisy aktów urodzenia spadkobierców ustawowych, którzy noszą nazwisko spadkodawcy albo odpisy aktów małżeństwa spadkobierców ustawowych, którzy zmienili nazwisko zawierając małżeństwo,
 4. Unieważniony dowód spadkodawcy bądź zaświadczenie o numerze PESEL spadkodawcy,
 5. Wszystkie testamenty spadkodawcy, jeżeli zostały sporządzone,
 6. Numery ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości wchodzących w skład spadku.
Umowa spółki
Jakie dokumenty należy przygotować dla Notariusza do umowy spółki?
 1. W przypadku reprezentowania przez pełnomocnika – wypis aktu notarialnego pełnomocnictwa,
 2. Firma spółki (nazwa),
 3. Wysokość kapitału zakładowego, ilość i wysokość udziałów,
 4. Przedmiot działalności zgodny z Polską Klasyfikacją Działalności,
 5. Informacja o organach spółki,
 6. Fakultatywnie: projekt umowy.